Lỗi Không Có Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Ô Tô

loi-khong-co-bao-hiem-tnds-pvi-thong-nhat

Một trong những giấy tờ bắt buộc người lái xe phải đem theo khi tham gia giao thông là bảo hiểm bắt buộc. Nếu không đem đầy đủ, lái xe sẽ bị xử phạt Tại sao cần mua Bảo Hiểm ô tô bắt buộc? -Khi tham gia giao thông theo quy định tại khoản 2 […]